Spring naar inhoud

Tarieven Voetreflex-behandelingen en massages

 • Voetreflexbehandeling € 62,50 (Kan gedeclareerd worden bij de zorgverzekering* en is inclusief 1e keer vragenlijst doornemen)
 • Traject aanbieding 5 keer voetreflexbehandeling, eenmalig gebruik van te maken € 295,-(kan gedeclareerd worden bij de zorgverzekering)
 • Avond voetreflexbehandeling € 75,- (Is inclusief toeslag en kan gedeclareerd worden bij de zorgverzekering)
 • Ontspanningsvoetreflex massage € 45,- (Kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekering)
 • Duo voetreflex voor 2 personen € 62,50 (Kan niet worden gedeclareerd, 2x 25 minuten voetreflex, 2x voetenbad, 2x thee)
 • Cadeaubon 45 minuten € 45,- (leuk ingepakt inclusief kleine attentie)
 • Cadeaubon 60 minuten € 62,50 (leuk ingepakt inclusief kleine attentie)

Dit zijn de tarieven per 1-1-2023.

De voetreflex behandeling is circa 60 minuten. De 1e keer duurt de afspraak iets langer in verband met het doornemen van een vragenlijst. De ontspanningsmassage is circa 45 minuten. De duo voetreflex duurt in totaal circa 60 minuten. De voetreflexbehandeling in de avonduren is circa 60 minuten.

*De meeste zorgverzekeringen bieden vergoedingen aan voor alternatieve zorg. U dient zelf bij uw eigen zorgverzekering te informeren of u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. U kunt op de website van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (www.vnrt.nl) een overzicht de diverse zorgverzekeringen vinden.

Afmeldingen tot 24 uur voor de afspraak zijn kosteloos**.
Bij een niet tijdige afmelding wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

**VANWEGE CORONA VOORZORGSMAATREGELEN KUNNEN AFSPRAKEN LAST-MINUTE WORDEN AFGEZEGD. HIERVOOR ZULLEN GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT WORDEN.

IK VERWACHT DAN OOK DAT ALS JE HOEST, VERKOUDEN, KOORTSIG OF GRIEPERIG BENT (OF EEN HUISGENOOT HEBT DIE DEZE SYMPTOMEN HEEFT) JE DE AFSPRAAK AF ZEGT.

NATUURLIJK GELDT DIT OOK MIJ. WANNEER IK (OF EEN HUISGENOOT)  BOVENSTAANDE KLACHTEN HEB ZAL IK DE AFSPRAAK AFZEGGEN.

PRIVACYWETGEVING:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult

WKKGZ

KLACHTENREGELING
Verlenen van goede zorg
Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten
therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te
treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.
Klachten reglement
De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. In de algemene
paragraaf van dit klachtreglement zijn de doelstellingen en uitgangspunten benoemd die de VNRT en haar leden hanteren bij de omgang met
klachten. In de algemene paragraaf staan de regels voor toegang tot de klachtenregeling vermeld (wie mag waarover, wanneer en hoe klagen)
en regels voor de algemene organisatie van de klachtenregeling. Tevens zijn de regels benoemd voor diverse geledingen en instanties die een
bijdrage leveren aan de goede omgang met klachten van cliënten. In het klachtenreglement VNRT zijn de algemene regels van de VNRT voor
de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven.
U heeft een klacht. Wat nu?
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er
samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen?
Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met
elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op.
Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan
kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het
onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt
binnen 6 weken afgehandeld. De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.
Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich
wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle
partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. De meeste VNRT-leden zijn aangesloten bij de SCAG ( Stichting Complementaire en
Alternatieve Geneeswijzen). Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms
kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen. Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u
terug als u in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. Op
www.geschillencommissie.nl vindt u meer algemene informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij
helpen.
Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de
behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de
behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.
Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.
Heeft u vragen over dit klachtenreglement neem dan contact op met het secretariaat van de VNRT. ( info@vnrt.nl / tel: 06-14218568)
Heeft u vragen over de aanpak van uw klacht, wilt u advies of ondersteuning hierbij?
Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris ( vertrouwenspersoon@vnrt.nl)

Login

Lost your password?