Privacyverklaring Voetreflexpraktijk Lis van Lierop

Voetreflexpraktijk Lis van Lierop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandeld de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Voetreflexpraktijk Lis van Lierop gaat zorgvuldig om met de gegevens, in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring leest u hoe Voetreflexpraktijk Lis van Lierop omgaat met de betreffende informatie en voor welke doeleinden deze gebruikt wordt.

Persoonsgegevens die Voetreflexpraktijk Lis van Lierop verwerkt
Voetreflexpraktijk Lis van Lierop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voetreflexpraktijk Lis van Lierop verwerkt persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres voor de opdracht en/of dienst aan Voetreflexpraktijk Lis van Lierop. Eveneens worden er persoonlijke kenmerken verwerkt ten behoeve van de behandeling. Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens bestaat bijvoorbeeld uit het afhandelen van jouw betaling, verzenden van informatie of wijziging over de diensten van Voetreflexpraktijk Lis van Lierop, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en/of diensten bij je te kunnen leveren. Voetreflexpraktijk Lis van Lierop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
V
oetreflexpraktijk Lis van Lierop bewaard persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en vervolgens verwerkt of zolang als bij wet verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
V
oetreflexpraktijk Lis van Lierop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
V
oetreflexpraktijk Lis van Lierop maakt alleen gebruik van analysetools Google Analytics. De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd en gegevens delen is uitgeschakeld. Ook wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voetreflexpraktijk Lis van Lierop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voetreflexpraktijklisvanlierop.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?
V
oetreflexpraktijk Lis van Lierop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voetreflexpraktijklisvanlierop.nl

Melding incident persoonsgegevens (datalek)
Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming hadden moeten bieden. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Maar ook een e-mail aan een verkeerde persoon, of een e-mail aan een groep personen, waarbij ten onrechte de geadresseerden zichtbaar (dus niet in de Bccbalk) zijn opgenomen.

De ernst van een datalek is van een aantal factoren afhankelijk, zoals de omvang en de aard van het lek (het aantal betrokken personen en/of aantal gegevens); de kans dat een lek ook daadwerkelijk tot schade zal leiden.
Een datalek moet in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota (factuur) die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekering gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekering. Het gaat om de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, behandeldatum, factuurnummer, de kosten van het consult en een korte omschrijving van de behandeling namelijk reflexzonnetherapie.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact
Met dit privacybeleid stellen we je op de hoogte over de manier waarop Voetreflexpraktijk Lis van Lierop omgaat met jouw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email aan info@voetreflexpraktijklisvanlierop.nl

Voetreflexpraktijk Lis van Lierop
Waterfront 45
5658 SC Eindhoven
06-38663613
info@voetreflexpraktijklisvanlierop.nl

KvK: 68907524
BTW: NL001690746B40
Aangesloten bij VNRTRBCZ, en SCAG

Klachtenregeling Wkkgz
Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten. Als licentielid van de VNRT is Voetreflexpraktijk Lis van Lierop op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor haar cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT. De therapeut is tevens aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg

  • Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken.
  • De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan.
  • Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht met de therapeut te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
  • Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg
×